DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Döner Sermaye

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak kurulmuş olup; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin 07 Ekim 2012 tarih ve 28434 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle faaliyetlerine başlamıştır. 


DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirirken ortaya çıkan kapasite fazlasını değerlendirmek, devlete ek gelir sağlamak, ekonomideki talebi karşılamak, kamu yararı oluşturmak, daha fazla mali ve idari özerklik, giderlerde serbestlik ve ayrıcalıklar sağlamak amacıyla başta sağlık olmak üzere eğitim, tarım, orman gibi birçok alanda faaliyette bulunabilecek döner sermayeli işletmeleri kurulmuştur. Türk Kamu Mali Yönetiminde, bugünkü anlamda döner sermayeli işletmeler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile hukuksal bir alt yapıya kavuşmuştur. Başlangıçta döner sermaye işletimi sadece genel bütçeli daireler için öngörülmüş olmasına rağmen, 174 sayılı KHK ile verilen yetki ile özel bütçeli idarelerin de döner sermayeli işletme kurmasına imkan tanınmıştır. 

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3'üncü maddesinde, döner sermaye;  genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermaye şeklinde tanımlamıştır. İşletme ise verilen bu sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner sermaye işletmesi olarak tarif edilmiştir. Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet üretiminin, işletmenin bağlı bulunduğu kurumun asıl faaliyet alanlarıyla sınırlı olması gerekir.


DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN KURULUŞ AMACI:

Üniversitemizin temel hizmet ve faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla, varsa kapasite fazlasını değerlendirerek üretim yapmak ve üretilen mal veya hizmetin piyasaya satılması sonucu Ülkemize, Üniversitemize, ilgili birime ve üretime katkısı olan akademik personele ek gelir sağlamak.


PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE FAALİYETLERİNİN TEMEL NİTELİKLERİ:

  • Kurumun asli faaliyetleri eksiksiz olarak yürütüldükten sonra  bir kapasite fazlası bulunmalı,
  • Döner sermaye faaliyetinin yürütülmesi için Kurumda mevcut olmayan ilave imkanlara ihtiyaç duyulmamalı,
  • Kapasite fazlası kullanılarak gerçekleştirilen üretim, Üniversitemizin asıl faaliyetlerini aksatmamalı,
  • Yürütülmesi ön görülen faaliyet, mutlaka İşletmenin faaliyet alanı kapsamında yer almalı, 
  • Yürütülecek döner sermaye faaliyetinden elde edilecek gelirin, faaliyetin yürütülmesi için yapılacak giderleri karşılayacak şekilde olmalı,
  • Döner sermaye faaliyetine başlanmadan Kurumda belirlenen usuller çerçevesinde yetkili merci veya mercilerden izin alınmalıdır.