DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

Bütçe Hakkında Genel Bilgilendirme:

Döner sermaye işletmesinin her bir biriminin döner sermaye bütçesi bulunması gerekmektedir. İşletme kapsamında kurulacak birimler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Üniversite Yönetim Kuruluna bütçesiyle birlikte teklif edilerek, Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla kurulmaktadır.

Döner sermaye bütçe hazırlama çalışmaları, her yıl haziran-temmuz ayında işletme müdürlüğünce yapılacak bütçe çağrısı üzerine birimler tarafından hazırlanan bütçe tekliflerinin işletme müdürlüğüne gönderilmesi ile başlar. Bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe teklifleri ve bütçe gerçekleşmeleri dikkate alınarak İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı,  en  geç ekim ayı başında, Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna (yetki devri) sunulur. Bütçe, Döner Sermaye Yürütme Kurulunca kabul edilmesiyle yürürlüğe konur.

Döner sermaye bütçeleri ilgili mali yılda elde edileceği tahmin edilen gelirler ve yapılması planlanan giderleri ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, hazır nakit bir değeri ifade etmemekte olup, harcama izni niteliğindedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Temel İlkeler başlıklı 5'inci maddesinde yer alan "Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz." ilkesi uyarınca bir harcamanın yapılabilmesi için bütçede ödeneğinin bulunması zorunludur.

 Ek Bütçe ve Bütçe Aktarmaları:

Bütçe uygulama sürecinde yıl içerisinde, herhangi bir gider bütçe tertibine konulan ödeneğin yetersiz kalması halinde uygun olan diğer harcama kalemlerinden bütçe aktarmaları yapılabilir.

Harcama birimi bütçesinin harcama kalemleri ve döner sermaye işletmesi harcama birimleri bütçeleri arasında yapılacak aktarmalar ve ek bütçe de yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun (Döner Sermaye Yürütme Kurulu) onayı ile gerçekleştirilir. Bütçe aktarmaları ile ilgili takip ve koordinasyon işleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yerine getirilir.

Mali yıl içerisinde yapılan harcamalar ve elde edilen gelirler göz önüne alınarak birim bütçesinin yıl içerisinde yetersiz kalacağının anlaşılması halinde ek bütçe talebi yapılması gerekmektedir.