DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet Alanları

-Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, plan, proje, araştırma, model geliştirme ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak, bunlarla ilgili işbirliği yapmak,

-Kurum içi ya da dışında, her çeşit malzeme, cihaz, makine, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

-Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanlarıile sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

-Üniversite içinde ve dışında üretilen mal ve hizmetlerin standartlara uygunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre rapor düzenlemek, analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon yapmak, proje hazırlamak veya uygulamak,

-Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

-Kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek,

-Faaliyet alanları çerçevesinde bilgi, iş üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,

-Beden Eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek,

 -Canlı ve biyolojik materyal, laboratuar ürünleri, tarım ve sanayi ürünleri, uzay ve bilişim teknolojilerine ait ürünleri ve diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre pazarlamak,

-Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda her türlü iş ve hizmetleri yapmak,

-Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem, yazılım ve donanım gibi konularda eğitim, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

-Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak,

-Mal ve hakların kiralanması, uzmanlık belgesi, sertifikasyon, sınav, kurs ve benzeri hizmetleri vermek.